Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Juridiskt meddelande

Välkommen till Lindabkoncernens Webbplats(er) "Webbplatser" som kan nås av olika domäner som ägs och förvaltas av ett Lindabbolag inom Lindabkoncernen ("Lindab").

Genom att besöka en Webbplats godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner villkoren, vänligen notera att du inte får använda Webbplatsen. Upphovsrätten © till Webbplatserna tillhör Lindab. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Lindab är förbjudet förutom i enlighet med följande villkor. Lindab samtycker till att du besöker Webbplats på din dator och skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor endast för ditt personliga bruk och inte för vidaredistribution om inte Lindab skriftligen samtycker till det. Enskilda dokument på Webbplatserna Webbplatskan vara föremål för de ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

Alla namn, logotyper och varumärken ("Varumärken") tillhör Lindab, dess dotterbolag, närstående företag eller dess licensgivare eller affärspartners. Varumärkena får endast användas i enlighet med detta juridiska meddelande eller med föregående skriftligt tillstånd från Lindab.

Användning av pressmeddelanden och andra handlingar som klassificeras som offentliga är tillåten i offentlig kommunikation om källan till informationen har angivits.

Webbplatserna och innehållet i dem tillhandahålls som en bekvämlighet för dig. Innehållet på Webbplatserna tillhandahålls i "befintligt skick" och i "tillgängliggjort skick". Lindab garanterar inte att dess Webbplatser kommer att tillhandahållas utan avbrott eller att de är felfria. Lindab förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Webbplatserna eller dra tillbaka åtkomsten till dem. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till garantier om äganderätt eller icke-intrång eller underförstådda garantier vad avser säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, ges i relation till tillgängligheten, noggrannheten, tillförlitligheten eller innehållet i dessa Webbplatser. Lindab ansvarar inte för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella skador, följdskador, utebliven vinst eller för affärsavbrott som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda dessa Webbplatser, även om Lindab har informerats om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att vissa garantier eller ansvarsbegränsningar exkluderas, så det kan vara så att ovanstående begränsningar eller undantag inte gäller dig. Lindabs ansvar ska i sådant fall begränsas i den utsträckning som gällande rätt tillåter.

Allt material, information eller annan kommunikation som du överför eller tillgängliggör på en Webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royalty-fri, oåterkallelig, fullständigt möjlig att underlicensiera och icke-proprietär ("Kommunikation"). Lindab har inga skyldigheter eller förpliktelser vad avser Kommunikationen. Lindab är fritt att avslöja, kopiera, distribuera, införliva/integrera och/eller på annat sätt använda Kommunikationen tillsammans med all data, bilder, ljud, text och andra saker som omfattas av och är integrerat i Kommunikationen, för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

För att förenkla tillgängligheten kan Lindab inkludera länkar till Webbplatser på internet som ägs eller drivs av tredje part. Genom att länka till sådana tredjepartswebbplatser ska du granska och godkänna webbplatsens användningsregler innan du använder webbplatsen. Du samtycker också till att Lindab inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen och inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats av sådana tredjepartswebbplatser. Vidare innebär en länk till en tredjepartswebbplats inte att Lindab stöder webbplatsen eller de produkter eller tjänster som hänvisas till på sådan tredjepartswebbplats.

Lindab kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera detta juridiska meddelande. Lindab förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst avbryta tillgängligheten till en Webbplats utan föregående meddelande härom. Om något  villkor eller någon bestämmelse i detta juridiska meddelande konstateras vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning omöjligt att verkställa, ska giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller begränsas därav.

 

Företagsnamn: Lindab AB

Säte: Båstad, Sverige

Organisationsnummer: 556068-2022

 

 

Uppdaterat juni 2021