Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Driva en hållbar verksamhet

För att nå en cirkulär ekonomi och kunna erbjuda våra kunder hållbara lösningar ska alla delar av vår värdekedja – inköp, tillverkning och transporter – genomsyras av lösningar för minskad resursanvändning och därmed lägre koldioxidutsläpp. Lindab ska vara en arbetsplats som medarbetare är stolta över.

Hållbara inköp

Hållbara inköp handlar om att inkludera flera olika faktorer vid val av leverantör: sociala förhållanden, hälsa och säkerhet, etiska ställningstaganden och miljömässig hantering. 

Lindab har nolltolerans för korruption och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Leverantörer av råmaterial, som stål, står för den största miljöpåverkan. Därför är det viktigt att prioritera samarbete med stålleverantörer som driver utveckling mot fossilfritt stål och har goda värden för koldioxidintensitet.

Lindab ska:

 • säkerställa att strategiska leverantörer har undertecknat Lindabs leverantörsprinciper.
 • granska leverantörer i högriskländer regelbundet.
 • minska utsläppen i scope 3 (GHG protocol)

 

 

 

 

 

 

Hållbar produktion

Lindab har över 50 produktionsenheter i Europa. De mindre platserna är ofta anslutna till en butik eller ett lager nära kunderna, för kortare transportvägar och mer kostnadseffektiv produktion av skrymmande produkter. Lindab har ett pågående investeringsprogram med fokus på att öka automatiseringsnivån, effektiviteten och kapaciteten och förbättra säkerheten för medarbetarna.

Andra fokusområden inom hållbar produktion är att öka användningen av förnybar energi, minska den totala energiförbrukningen, mindre kasserat material, smartare förpackningar samt att omvandla avfall till resurser med hjälp av upcycling.

Lindab ska:

 • ta fram en plan för att bli klimatneutrala (scope 1 och 2).
 • minimera sitt avfall.
 • minska andelen kasserat material.

 

 

 

 

   

Hållbara transporter

En av Lindabs största källor till utsläpp är transporter. Utsläppen från transporter kan minskas genom att välja transportalternativ med låga utsläpp och genom att ändra hur vi transporterar varor. Vi skulle till exempel kunna samtransportera med andra företag som har tyngre produkter. Våra produkter är lätta men skrymmande.

Miljökrav ställs på alla transportavtal och rutter ändras för att minska miljöpåverkan. Där det är möjligt kommer fossilfria alternativ som HVO eller elektriska fordon att användas.

Produktionen av skrymmande produkter flyttas från centrala till regionala enheter för att komma närmare kunden och minska transportbehovet.

Lindab ska:

 • använda fossilfria transporter senast år 2050.
 • optimera transportflödena.
 • samarbeta med kunder och leverantörer för att skapa transportlösningar med fokus på att minska miljöpåverkan.

 

 

 

 

   

Attraktiv arbetsgivare

Vi strävar efter att vara en modern och flexibel arbetsplats som är rättvis, säker och inkluderande.

Lindab arbetar systematiskt med förebyggande hälsa och säkerhet på individ-, team- och företagsnivå. Vi har en nollvision för arbetsolyckor. Långvarig frånvaro på grund av arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av statiskt arbete eller stress ska försvinna.

Vi strävar efter en miljö där alla våra medarbetare ständigt utvecklas för att nå sin fulla potential. Vi vill ha skickliga medarbetare med en positiv attityd samt ledare som behandlar människor på ett bra sätt och fungerar som förebilder.

Lindab ska:

 • förebygga samtliga allvarliga arbetsrelaterade olyckor.
 • vara en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga, värderade och engagerade.
 • ha minst 90 procent som rekommenderar Lindab som arbetsgivare.
 • sträva efter mångfald på varje nivå.

 

 

 

 

 

 

Samhällsengagemang

Lindab ska stödja hållbar utveckling av de lokala samhällen där vi har verksamhet. Detta görs främst genom initiativ som syftar till utbildning och aktiviteter för barn och ungdomar samt initiativ relaterade till hållbarhet.

Lindab ska:

 • stödja samhällsaktiviteter kopplade till Lindabs verksamhet och närliggande omgivningar.
 • skapa förutsättningar i arbetslivet för att kunna delta i ideellt engagemang.

 

 

 

     

Lindabs hållbarhetsplan